Rovering

 

Roverský život má 3 etapy:
1) rover (ve věku 17-19 let), zaměřená výhradně na osobní formaci
2) lví skaut, kdy k osobní formaci přistupuje služba mladším jako činovník
3) rover skaut, který vykročil na cestu svého životního povolání.

 

Rover

Po přestupu k roverům následují 1-2 roky formace v roverském klanu. Než se odrostlý skaut pustí do vedení mladších, potřebuje nejprve trochu času sám pro sebe, aby si na prahu dospělosti položil důležité životní otázky. 

Po krátkém období na „rozkoukání se“ následuje obřad zvaný „volba cesty“, který vyjadřuje odhodlání mladého rovera pracovat nad sebou samým. Proto si volí „průvodce“ neboli „staršího bratra“ – staršího rovera, který jej bude doprovázet, stálého zpovědníka a dále techniku, ve které se chce zdokonalit. Díky tomu získává jeho formace skutečně individuální rozměr, přizpůsobuje se jeho konkrétním potřebám.

Vedle toho je tu ale i silný společného života v roverském klanu: pravidelná putování, společná služba, diskuse na různá závažná témata, kultura a zábava.

Etapa mladého rovera je zakončena „zkouškou cesty“: několikadenním osamělým putováním, které je příležitostí k zamyšlení se nad sebou samým a svým životem, setkáním s druhými lidmi a občas i sáhnutím si na dno svých sil.

Lví skaut

Přijetím služby se lvího skauta (LS) se rover zavazuje ke službě druhým na dobu alespoň tří let. Nejčastěji se jedná o službu ve skautském hnutí jako vůdce, může ale jít i o jinou službu v církvi či v charitativní oblasti. Vždy se však jedná o „práci s lidmi“, která není jenom dáváním, ale i velkým obohacením, má velký význam pro formování charakteru.

Vedle toho lví skaut pokračuje i ve své osobní formaci v činovnickém klanu; její rytmus ale mnohem volnější, aby nepřekážel službě. Pokračují také setkávání s „průvodcem“ a zpovědníkem. Důležitým prvkem této etapy je rozlišování životního povolání.

Rover-skaut

Rover skaut (RS) je zralý muž, který rozpoznal svoje povolání a vydává se na cestu životem, věren skautským ideálům. Při obřadu „vydání se na cestu“ obnovuje svůj skautský slib s plnou vahou dospělého člověka.

Hlavním úkolem RS ve skautském hnutí je doprovázení mladších roverů jako „průvodce“. Kromě toho mohou sloužit i jako činovníci, pokud je to potřeba. 

Služba mladším je také jediným důvodem, proč RS zůstávají ve skautském hnutí – skauting je výchovná metoda určená mladým, která má uvést do dospělosti.